Stacks Image 64

Vedrørende kritisk reportasje på NRK

NRK publiserte nylig en reportasje om de to ulike natteravn-organisasjonene, der det ble rettet kritisk søkelys på annonsesalget til bladet Gatelangs. Det ble videre anført at våre inntekter til dels er tilegnet på feil premisser og at vår økonomi uansett ikke står i forhold til aktivitetsnivå.
Vi oppfatter reportasjen som unyansert og noe tendensiøs.


Nedenfor følger en kort oversikt over hovedpåstandene i reportasjen og våre kommentarer til disse. Vi finner først grunn til å gi et kort historisk tilbakeblikk:

Våren 1990 ble Natteravnene etablert i Oslo. I 1993 mønsterbeskyttet vi varemerket etter råd fra politiet for å sikre at virksomheten for fremtiden skulle drives etter sitt opprinnelige formål. I 1995 kom forsikringsselskapet Vesta (nå Tryg) inn som hovedsamarbeidspartner. Da avtalen med Vesta skulle fornyes i 1998 var selskapets betingelser bl.a. at varemerket skulle overdras til Vesta og at all annen økonomisk støtte til Natteravnene skulle godkjennes skriftlig av Vesta. Av åpenbare årsaker avslo vi dette og avsluttet samarbeidet med selskapet i 2000. Selskapet fortsatte imidlertid å bruke vårt navn med en annen logo uten vår tillatelse. Den nye foreningen fulgte i det vesentlige de samme retningslinjene i sin aktivitet og av hensyn til de frivillige valgte vi å trekke tilbake rettslige skritt.

For oss er det viktig at natteravn-bevegelsen er selvstendig og vi finner det problematisk at en ideell og humanitær grastrotbevegelse skal være tett tilknyttet én kommersiell aktør. Vi oppfatter at Trygs reelle rolle er vesentlig underkommunisert i NRK sin reportasje.

Den kommersielle utnyttelsen kommer bl.a. til uttrykk ved at Tryg setter firmalogo svært synlig på alt av materiell som deres ravner utstyres med. Dette viser at Tryg i realiteten utøver kontroll.

Vi registrerer at Tryg sine forsikringsreklamer ofte omhandler natteravning, hvilket kan være egnet til å inspirere flere til å gå natteravn. Vi anser all natteravning som positiv, uahengig av ‘tilhørighet’. Samtidig blir ikke kostnadene til slike kampanjer trukket frem i reportasjen, når en sammenligner budsjettene til de to ulike organisasjonene. Vår driftsmodell innebærer større synlighet og åpenhet hva gjelder de økonomiske forhold, og det blir dermed feil å sammenligne epler og pærer.

Hovedtrekkene i NRK sin reportasje:


Påstand:
Natteravnene lurer annonsekunder til å tro at salgsinntektene går direkte til lokale grupper (herunder Tryg-ravner).

Kommentar:
Norske Publikasjoner AS (NP) står for annonsesalget til bladet Gatelangs og har egne selgere til dette. I avtalen med NP har Natteravnene satt som betingelse at det ikke skal gis inntrykk av at annonseinntektene tilfaller lokale grupper direkte. Inntektene går bl.a. til finansiering av bladet som utgis over hele landet, som et ledd i vårt ønske om å motivere flere til å gå natteravn. Natteravnene har videre stilt som vilkår at de enkelte annonsørene godkjenner en skriftlig ordrebekreftelse, der det fremkommer hva bidraget går til.

Det er i alt kommet et svært lite antall klager til oss. Vi registrerer dessverre at det i reportasjen likevel er flere annonsører som har følt seg lurt, ved at selgerne skal ha gitt uttrykk for at støtten gikk direkte til lokale tiltak. Vi kommer til å følge opp disse konkrete tilfellene med NP og forventer at annonsesalg skjer i tråd med det som er avtalt. Vi vil også vurdere ytterligere tiltak for å kvalitetssikre og tydliggjøre annonsesalget. Det er sterkt beklagelig om påstandene er riktige, og uansett beklagelig om annonsørene føler seg lurt.

Påstand:
En uforholdsmessig stor andel av annonseinntektene tilfaller eieren av Norske Publikasjoner personlig.

Kommentar:
Natteravnene arbeider kontinuerlig for egne inntektskilder og avtalen med NP er et eksempel på dette. Selvsagt skulle vi gjerne sett at en større andel av annonsesalget tilfalt vår virksomhet direkte, men vi må forholde oss til markedets realiteter. Vi er inneforstått med at selskapet drives kommersielt, men etter at NP har dekket sine utgifter, registrerer vi at fordelingen av netto overskudd ikke er uvanlig i forhold til det andre aktører tilbyr. Avtalen innebærer at NP står for alle kostnader til annonsesalg (lønn, kontor, mv.), samt trykk og distribusjon av bladet. Avtalen er reforhandlet hvert femte år og vi har innhentet andre tilbud, samt vurdert alternative løsninger enn eksterne tilbydere.

Påstand:
Hverken Natteravnenes utgifter eller oppspart egenkapital står i forhold til aktivitetsnivå.

Kommentar:
Det blir feil å se på utgiftene i lys av aktivitetsnivå i Oslo sentrum. Inntekter og oppspart egenkapital er øremerket til den nasjonale og ideelle natteravn-bevegelsen, blant annet til reklamekampanjer, informasjonsbrosjyrer i ulike språk og natteravnmagasinet Gatelangs – alt for å inspirere flere til å gå natteravn i Norge. Vår egenkapital er opparbeidet gjennom nøktern drift i over 30 år. Som enhver annen bærekraftig virksomhet, kan vår egenkapital ikke dekke våre ordinære driftskostnader. Egenkapitalen brukes tidvis til investeringer, herunder ulike prosjekter og reklamekampanjer.

Natteravnene har videre en utstrakt servicefunksjon overfor de frivillige, både lokalt i Oslo og nasjonalt, som innebærer mer enn å sende utstyr til nye eller eksisterende grupper. Vårt ønske er at det skal være enkelt å være frivillig. Vi har to deltidsansatte som sikrer rask respons på forespørsler fra bl.a. frivillige, deltar på møter i lokalmiljøer, bidrar med oppstart av grupper, setter lokale grupper i forbindelse med andre relevante aktører i vårt kontaktnettverk, mv. Vi opplever også å få forespørsler fra Tryg-grupper og har uten betingelser imøtekommet disse.

Påstand:
Natteravnene mangler oversikt over egne grupper og er kun et Oslo-fenomen.

Kommentar:
Vi reagerer på at vår organisasjon er forsøkt krympet til én gruppe i Oslo, ved at man fokuserer på antall vandrere i Oslo sentrum. Vi betjener grupper i og utenfor Oslo, men erfarer at det innebærer mer arbeid enn nytte å holde oppdatert oversikt over all aktivitet og kontaktinformasjon. Natteravning organiseres på ulike måter og vi legger til grunn at lokale tiltak er kjent lokalt. Vårt fokus er heller å inspirere flere til å gå natteravn. Natteravnene har ingen skriftlig samarbeidskontrakt med de ulike gruppene der de forplikter seg bl.a. til å rapportere. Tilbakemelding fra de frivillige er at slik rapportering er byråkratisk. For forsøksvis å illustrere omfanget, så bestiller vi ca. 1 000 nye vester annenhvert år (samt mye annet utstyr), som distribueres i hele landet.


For Natteravnene

Lars Norbom
Generalsekretær

Sander Brink
Styreleder

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Storgata 28A, 0184 Oslo
(inngang Lybekkergata)
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no
Choose a location
Natteravnene
59.913826, 10.752600

Nyheter om Natteravnene fra norske nettsteder

Stacks Image 118

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å levere tjenester og analysere trafikk. IP-adressen og brukeragenten din deles med Google sammen med ytelses- og sikkerhetsstatistikk for å sikre tjenestekvalitet, generere bruksstatistikk samt oppdage og håndtere misbruk.